നിങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായാൽ ??

നിങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായാൽ നാടിന് വേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയണോ ? താഴെ നിങ്ങളുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം SUBMIT ബട്ടണില്‍ തൊടുക.

Online jobs, Work From home, Get free money, free Income monthly, start trading, Crypto


 
 
Powered by Mallu Fun